POUČENÍ SPOTŘEBITELE

ve smyslu ust. 9 až 11 zákona č. 39/2020 Sb., Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) a ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, které je

realizované ze strany společnosti:

EVALUO Reality s r. o., se sídlem: Říčanská 1290/5, Brno 635 00, IČO: 09758101, zapsaná  Obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 120701, Krajský soud v Brně.

tel.: 604207547, e-mail: info@evaluo.cz

(dále jen jako Realitní zprostředkovatel)

a

adresované všem potencionálním klientům Realitního zprostředkovatele,

kteří jsou v postavení spotřebitelů a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) se zprostředkovatelem

(dále jen jako Zájemce)

1.       S osobními údaji Zájemce je nakládáno dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) dle Zásady ochrany osobních údajů.

2.        Zájemce souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou upraveny v Podmínkách používání cookies.

3.     Dle zákona č. 253/208 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML), v platném znění,  jsou povinnou osobou mimo jiné, obchodníci s nemovitostmi. Do této skupiny patří všechny fyzické nebo právnické osoby, které jsou oprávněny k obchodování s nemovitostmi. Na plnění AML povinností nemá žádný vliv fakt, zda jsou obchody s nemovitostmi vypořádávány pouze bezhotovostně nebo zda je jednou ze smluvních stran úvěrová instituce. Realitní kanceláře jsou tzv. povinnou osobou a kontaktní osobou pro FAÚ je Mgr. Eva Srncová, tel. 604 207 547. 

4.     Realitní zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít s Realitním zprostředkovatelem) o tom, že:

 • Zprostředkovatelská smlouva realitních služeb spadá pod režim zák. č. 39/2020 Sb., zákon o realitním zprostředkování;
 • Předmětem služby nabízené Realitním zprostředkovatelem má být zprostředkování – poskytnutí realitních služeb;
 • Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě (tj. za tzv. doporučenou cenu);
 • Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá na dobu určitou ujednanou mezi Zájemcem a zprostředkovatelem -  s možností automatického prodloužení;
 • Cena služby (tj. Provize) bude činit konkrétní (sjednanou) částku nebo procento ze skutečné ceny, která bude uvedena ve Smlouvě;
 • Veškeré náklady zprostředkovatele spojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi;
 • Práva zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv, se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).    
 • Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, byla–li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):
 • Máte právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Zprostředkovatelské smlouvy;
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této dohody informovat Zprostředkovatele formou jednoznačného prohlášení - např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu.
 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 • Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení, a přitom zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o nákup předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na skutečnost, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

    Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy:

  ***************************************************************************************************************

  Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy

   

  Adresát (zprostředkovatel): ...

  se sídlem: ...

  e-mail: ..., FAX: ...

   

  Oznamuji, že tímto odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy ze dne ... vztahující se k nemovitým věcem v k.ú. ...

   

  Vaše jméno a příjmení: ...

  Vaše adresa: ...

  Datum: ...

  Váš podpis:

  (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

  ***************************************************************************************************************

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Zprostředkovatele. V tomto směru Zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce www.coi.cz. Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.

5.         Nabídky na internetových stránkách www.ceret.cz mají pouze informativní charakter, nejsou nabídkou ve smyslu § 1731, § 1732 ani § 1733 OZ. Z uveřejněné nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.

V Brně, dne 1.1.2021

 

EVALUO Reality s.r.o.

Masivní inzerce Exportujeme na

Za nás hovoří čísla Jasně a přehledně