S NOVÝM REALITNÍM ZÁKONEM
již žádné riziko

Smlouva o zprostředkování realitních služeb je dána zákonem a chrání spotřebitele. 

 

Realitní zprostředkování je definováno zákonem jako:

Poskytnutí inzertní služby

Posouzení stavu nemovité věci a zpracování návrhu nabídkové ceny

Zpracování marketingu nemovité věci

Zajištění prohlídky nemovité věci

Obstarání stavebně technické dokumentace související s nemovitou věcí

Zprostředkování poskytnutí právních služeb

Zprostředkování úschovy za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy

 

Řídíme se Zákonem č. 39/2020 o realitním zprostředkování a jsme pojištěni pro případ újmy způsobené výkonem realitního zprostředkování, s limitem pojistného plnění ve výši 1,750.000 Kč na jednu pojistnou událost a ve výši 3,500.000 Kč pro případ souběhu více pojistných událostí v jednom roce.

 

Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb.

 

Dodržujeme Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES.

Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 67/2018 Sb.

 

Souhlas se zasílání informací a obchodních sdělení

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností.

Při vyplňování kontaktního formuláře Vás žádáme o souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení. Odesláním kontaktního formuláře vyjadřujete souhlas s tím, že Vám odpovíme.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

v souladu se zákonem č. 110/2019Sb., o zpracování osobních údajů

Při vyplňování kontaktního formuláře Vás žádáme o souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení. Bez Vašeho souhlasu bohužel není možné kontaktního formulář odeslat.

 

Ochrana osobních údajů 

 

Dodržujeme zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

 • zákonnost, korektnost, transparentnost – správce musí zpracovávat osobní údaje na základě nejméně jednoho právního důvodu a vůči subjektu údajů transparentně,
 • omezení účelu – osobní údaje musí být shromažďovány pro určité a legitimní účely a nesmějí být zpracovávány neslučitelným způsobem s těmito účely,
 • minimalizace údajů – osobní údaje musí být přiměřené a relevantní ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány,
 • přesnost – osobní údaje musí být přesné,
 • omezení uložení – osobní údaje by měly být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů jen po nezbytnou dobu pro dané účely, pro které jsou zpracovávány,
 • integrita a důvěrnost – technické a organizační zabezpečení osobních údajů.
 

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

EVALUO Reality s r. o.

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je EVALUO Reality s r.o., IČ 09758101 se sídlem Říčanská 1290/5, Brno 635 00 (dále jen: „správce“). Kontaktní údaje správce jsou: info@evaluo.cz.
 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, především odkazem na určitý identifikátor, a to např.: Jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Typy shromážděných osobních údajů

Shromažďovány jsou pouze osobní údaje za účelem realizace nabízených služeb na základě plnění uzavřené smlouvy nebo oprávněného zájmu správce. Jde nejčastěji o údaje jako: 

 1. Jméno, příjmení, akademický titul, e-mail a telefonní číslo,
 2. údaje z katastru nemovitostí,
 3. v případě některých vybraných služeb (např. právní služby, hypoteční služby, daňové služby atd.) se jedná i o následující další údaje: Adresa trvalého pobytu, doručovací poštovní adresa, datum narození, RČ nebo IČO, číslo bankovního účtu, které obchodní banky, katastrální úřady, civilní soudy nebo finanční úřady přímo vyžadují.

Účel zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění uzavřené smlouvy nebo objednané služby. Bez konkrétních osobních údajů není v tomto smyslu možné platně uzavřít či jen sepsat jakoukoliv smlouvu či dokonce plnou moc.

Konkrétně se jedná o následující účely:

 • Poskytování realitních služeb,
 • informování o stavu poskytované realitní služby či vývoji realitního případu,
 • doručení písemných dokumentů spojených s poskytováním realitních služeb.

Vaše e-mailová adresa či telefonní číslo je potřeba pro telefonní či e-mailovou komunikaci a splnění některých konkrétních služeb – např. zasílání informace o stavu Vaší realitní nabídky nebo poptávky, zasílání informace o vývoji realitních nabídek v našem portfoliu. 

Legální důvod zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen „Plnění smlouvy“).
 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Osobní údaje sdílené s třetími stranami

Některé vybrané služby, jako jsou: Právní služby, daňové služby, hypoteční služby, dražby, resp. výkupy nemovitostí v exekuci, jsou dle platného právního řádu České republiky realizovány ve spolupráci s třetími stranami. Podle povahy poskytovaných služeb jsou tak sdílené Vaše vybrané osobní údaje s konkrétními třetími stranami. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým byly zpřístupněny.

Pokud jste jen jako návštěvníci navštívili naše webové stránky, tak shromažďujeme přes aplikace třetích stran informace o Vašem počítači. Tyto údaje jsou však anonymní. Nemohou vás identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze.

 

Doba zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů bude ze strany správce probíhat po dobu účinnosti smlouvy nebo jeho oprávněného zájmu. Pokud nebude souhlas odmítnut, pak se tím rozumí na dobu neurčitou.

 

Práva spojená s ochranou osobních údajů

Klient má zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat,
 • právo osobní údaje opravit či doplnit,
 • právo požadovat omezení zpracování,
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech.

Ochrana osobních údajů

Správce přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Odesláním vašich kontaktních údajů skrze některý z našich kontaktních formulářů nebo užíváním webové stránky www.evaluo.cz potvrzujete, že jste seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto zásady změnit, zatímco novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní na webových stránkách www.evaluo.cz 

V Brně dne 1.1.2021

 

EVALUO Reality s.r.o.

Chráníme vaše soukromí i váš prostor

Masivní inzerce Exportujeme na

Za nás hovoří čísla Jasně a přehledně